xây dựng đất nước

Đảm bảo quyền lợi của người đóng góp

Blockchain + web 3.0

Xây dựng một tổ chức tự quản trị cộng đồng và tự quản trị chia sẻ, phi tập trung.

icon

Hoàn vốn

Những người tham gia hệ sinh thái sẽ nhận được phần thưởng miễn là họ tải lên, thích, chuyển tiếp, nhận xét và khai thác.

icon

Trong tổ chức cộng đồng Diamondtok, mỗi node có thể đóng góp vào hệ sinh thái của video ngắn Diamondtok theo nhiều cách khác nhau. Như một phần thưởng, mỗi node đóng góp cũng có thể nhận được phần thưởng tương ứng tùy theo mức độ đóng góp. Người dùng chỉ có sự phân công lao động khác nhau và không có sự khác biệt về mức độ. Bỏ ra là có giá trị và giá trị sẽ được đền đáp

báo đáp nước nhà

icon

Thương hiệu quốc gia

Ngành công nghiệp video ngắn truyền thống đã trải qua 4 giai đoạn phát triển và hiện đã bước vào giai đoạn phát triển ổn định. Mô hình quản lý và mô hình thu phí của các nhà vận hành đã có những thay đổi to lớn, và những rào cản mới trong ngành dần xuất hiện.